Mongstad Industripark er valgt som lokasjon for det som kan bli Norges første produksjonsanlegg for flytende hydrogen til det maritime markedet. Foto: Øyvind Hagen, Equinor, Mongstad.

Fremtidens drivstoff skal produseres på Mongstad

Mongstad Industripark er valgt som lokasjon for det som kan bli Norges første produksjonsanlegg for flytende hydrogen til det maritime markedet. De første brukerne av hydrogenet antas å bli to nye godsskip som utvikles av NorSea-gruppens hovedeier Wilhelmsen.

Like før jul i fjor ble NorSea, som del av et konsortium ledet av BKK tildelt midler av den offentlige finansieringsordningen PILOT-E for å utvikle en komplett forsyningskjede for flytende hydrogen til maritime applikasjoner i Norge. Mongstad Industripark, et av landets største industriområder, er nå valgt som lokasjonskandidat for produksjonen og flytendegjøringen av hydrogenet.

Mongstad ble valgt på grunn av sin ideelle beliggenhet på vestkysten av Norge, nær kundene innenfor maritim sektor. Lokasjonen gir også gode muligheter for utvidelser, for å møte fremtidig økning i etterspørselen etter flytende hydrogen. Mongstad åpner dessuten for at prosjektet kan maksimere industrielle synergier, ettersom det ligger nært prosjektpartner Equinors raffineri.

Investeringsbeslutning for produksjonsanlegget forventes å bli tatt allerede i slutten av 2020. Parallelt utvikler partnerne i konsortiet løsninger for lagring og transport til sluttbrukere i den maritime sektoren. Prosjektet har som mål å gjøre flytende hydrogen tilgjengelig for kommersiell skipsfart tidlig i 2024.

Lasteskipet «Topeka» blir trolig første bruker
Steinar Madsen er prosjektleder for skipsprosjektet som har fått navnet «Topeka» – Skipene setter en ny standard, ettersom de får en utsleppsfri rekkevidde på 700 kilometer. Det blir som å gå fra Buddy til Tesla på havet, sier Madsen.

Målet er å flytte gods fra vogntog på E39 over til sjø mellom bergensområdet og Stavanger – samtidig som man bidrar til nullutslipp i varetransporten. Flytende hydrogen anses som en av lavutslippsløsningene som kan bidra til avkarboniseringen av tungtransporten, for eksempel skip. Den første brukeren av det flytende hydrogenet som skal produseres på Mongstad antas å bli godsskipskonseptet «Topeka», som er under utvikling av Wilhelmsen.

Transport av fremtidens drivstoff. Wilhelmsen har planer om to «hydrogen-skip». Modell Topeka 2.

Wilhelmsen har planer om to «hydrogen-skip» som skal gå i fast rute med anløp i åtte havner daglig, mellom Mongstad og Stavanger. – Den totale investeringen blir på over 700 millioner kroner, og vi håper at norske verft vil være med her. Flere norske industribedrifter er allerede inne i prosjektet, og skipet tegnes av LMG marin i Bergen, forklarer Madsen.

Hydrogenterminaler på NorSeas forsyningsbaser langs kysten

Som partnere i PILOT-E-konsortiet, og for å utforske mulighetene for utslippsfri transport, har Wilhelmsen og Equinor utført en mulighetsstudie av hvordan fartøyer drevet av flytende hydrogen kan betjene logistikken mellom Equinors forsyningsbaser. Konseptet ser for seg to skip som transporterer utstyr og materialer, mellom forsyningsbasene i Stavanger og på Mongstad på Vestlandet. Skipene vil også anløpe godshavner i området og gi tilgang på utslippsfri transport til andre vareeiere. Disse skipene vil kunne erstatte en vesentlig del av lastebilene som benyttes i dag, noe som kan gi betydelige utslippsreduksjoner og økt trafikksikkerhet.

Wilhelmsen sikter mot å ta en investeringsbeslutning for skipene mot slutten av 2020, under forutsetning av tilstrekkelige interesse i markedet og tilskudd fra offentlige finansieringsordninger. Prosjektet har videre som mål å etablere hydrogenterminaler på NorSeas forsyningsbaser langs kysten, for å sikre tilgjengeligheten av hydrogen også for andre fartøyer.

– Hydrogen som drivstoff gir muligheter for lav- eller nullutslipps skipsfart. Topeka konseptet med nullutslippsseilinger på opptil 400 nautiske mil, vil gi nyttig erfaring for alle fartøystyper. Hydrogenterminalene vil i tillegg bidra til å fjerne barrierer mot investeringer i hydrogenløsninger for olje- og gassindustrien og andre sektorer, sier Jan Eyvin Wang, Senior Vice President i Wilhelmsen-gruppen.

– Dette er et veldig viktig prosjekt i en svært utfordrende tid for offshoreindustrien og den maritime næringen. Det kan representere starten på en stor norsk hydrogenindustri, som vil skape nye arbeidsplasser og styrke de norske maritime leverandørenes konkurranseevne i et globalt marked der avkarbonisering av skipsfarten står høyt på dagsordenen, sier Ingrid von Streng Velken, konserndirektør for innovasjon og utvikling i BKK.

– Med dette prosjektet tar partnerne skritt for å skape en verdikjede for hydrogen. Som energiprodusent har Equinor en ambisjon om å redusere netto karbonintensitet fra våre produkter, helt fra innledende produksjon til sluttforbruk, og vi tror hydrogen kan være en del av løsningen i den maritime sektoren, sier Sturle Bergaas, Vice President for Equinor på Mongstad-raffineriet.

– Vi er stolte av å være en del av verdens første storskalaprosjekt for produksjon av lavkarbon flytende hydrogen til maritime applikasjoner. Gjennom å tilby alternative energiløsninger, i tråd med konsernets klimamål, illustrerer dette partnerskapet også Air Liquides bidrag til å løse utfordringer knyttet til energiovergangen og behovet for ren transport, sier Frederic Despreaux, Vice President for Cluster Northern Europe & CIS-countries i Air Liquide.

Om konsortiet

Konsortiet ledes av BKK, med Air Liquide og Equinor som nøkkelpartnere. Videre vil Wilhelmsen og NorSea-gruppen utvikle et nytt og fleksibelt distribusjonskonsept for flytende hydrogen for prosjektet, inkludert nullutslippsskip for sjøtransport og terminaler for lagring og bunkring ved NorSeas forsyningsbaser på land. Hydrogenterminalene vil også muliggjøre forsyning til andre typer sluttbrukere, som busser og tungtransport. Andre prosjektdeltakere er ferge- og hurtigbåtoperatøren Norled og Viking Ocean Cruises som forbrukere av hydrogen på sine fartøyer, samt NCE Maritime CleanTech, Arena Ocean Hyway Cluster og NORCE.

Om Pilot-E

PILOT-E-ordningen er en finansieringsordning for norsk næringsliv, lansert som et samarbeid mellom Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova SF.

Målet med ordningen er å fremme raskere utvikling og distribusjon av nye, miljøvennlige energiteknologier, produkter og tjenester, for å bidra til å redusere utslipp både i Norge og internasjonalt.