Ansatte i Westport Risavika Havn. Foto: Erik Bærheim.

Westport etablerer nytt terminaltilbud i Bergen Havn

Selskapet, Westport Bergen AS, skal tilby terminaltjenester for maritim næring i Bergensregionen. Satsningen baseres på det egenutviklede Westport-konseptet «Smart port».

Westport har siden etableringen i 2009 utviklet et innovativt havneterminal-tilbud for sjøtransporten i Risavika ved Stavanger. Selskapet har som ambisjon å modernisere og effektivisere terminaltjenestene ved å vektlegge kompetanseutvikling hos ansatte, god samhandling med kundene samt være ledende når det gjelder innovasjon og bruk av smart teknologi. Basert på de gode erfaringene fra Risavika, ønsker nå selskapet å tilby sine tjenester til sjøtransporten også i Bergensregionen, og har derfor etablert Westport Bergen AS.

Parallelt med oppstarten av Westport Bergen har en, gjennomen virksomhetsoverdragelse, blitt enige med Nor Lines om å overta deres eksisterendeterminalvirksomhet på Dokken i Bergen havn. Virksomhetsoverdragelsen innebærer at ansatte, utstyr og relevante avtaler overtas av Westport Bergen, herunder er det etablert avtaler om å betjene Nor Lines i havnen.  Ambisjonen videre er at selskapet med utgangspunkt i eksisterende virksomhet skal tilby terminaltjenester til andreaktører gjennom et flerbrukertilbud som baseres på «smart port»- konseptet Westport har utviklet.

– Vi ser frem til å få ombord nye kollegaer i Bergen, og tror at vi ved å kombinere deres kompetanse og våre driftskonsept og erfaringer kan tilby et nytt, attraktivt og smart terminalkonsept til aktørene i Bergen havn. Vi skal etablere den foretrukne havneterminalløsning for vestlandskysten; med fokus på smarte, kostnadseffektive, miljøriktige, trygge og forutsigbare logistikkløsninger. Etableringen av Westport Bergen håper vi vil være et viktig bidrag for å øke andelen av gods som går på sjø, samt øke Vestlandets attraktivitet som sjøverts-godsdestinasjon, sier Kurt Ommundsen, administrerende direktør i Westport.

– I dag viser undersøkelser at Vestlandets viktigste logistikkknutepunkt er østlandsregionen, og vår viktigste havn er Gøteborg. Dette er en betydelig konkurranseulempe for næringslivet på Vestlandet. Westport har en ambisjon om å medvirke til å få gods via sjøveien direkte inn og ut fra Vestlandet, og på den måten bidra til næringslivets konkurransekraft. Dette vil også være et viktig bidrag til å flytte gods over fra vei til sjø, samtidig som at vi medvirker til å rette opp i retningsubalansen mellom øst og vest. Vi ser virkelig frem til å starte opp også i Bergen, der vi gjennom våre ansatte, kunder og samarbeidspartnere, skal skape den smarteste havneterminalløsningen i landet, avslutter Ommundsen.»

Selskapet er operativt fra 1. januar 2019.

For ytterligere kommentarer:
Kurt Ommundsen, administrerende direktør, Westport AS

Mobil: +47 911 67 736 E-post: kurt.ommundsen@westport.no

Westport AS har hovedkontor i Risavika i Sola kommune. Selskapet sysselsetter ca. 35 årsverk, og har en forventet omsetning på ca. 65 MNOK. Westport eies av NorSea-konsernet (66,6%), og Risavika Havn AS (33,3%).

www.westport.no