Styrende elementer

Etiske retningslinjer

Våre etiske retningslinjer beskriver våre forretningsetiske standarder og gjelder alle våre ansatte og andre som jobber sammen med oss.

Lenke til dokument

Etiske retningslinjer for leverandører

Våre etiske retningslinjer for leverandører beskriver retningslinjene for NorSeas leverandører.

Lenke til dokument

Menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

I NorSea er vi forpliktet til å fremme en etisk kultur der våre ansatte og forretningspartnere gjør de riktige tingene på riktig måte.

Vi er forpliktet til å ivareta menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold på tvers av våre virksomheter. I samsvar med våre styrende elementer forventer vi at alle våre enheter og leverandørkjedepartnere overholder de samme standardene for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som oss.

Vi støtter og respekterer den internasjonalt anerkjente FNs verdenserklæring om menneskerettigheter og de internasjonale arbeidsstandardene (ILO-erklæringen om grunnleggende prinsipper og rettigheter på arbeidsplassen) og forbyr enhver form for moderne slaveri. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, menneskehandel, tvangsarbeid, utnyttende arbeidsforhold og praksis, slaveri og barnearbeid.

Menneskerettighetene som er mest relevant for våre operasjoner er

• Enhver har rett til liv, frihet og personlig sikkerhet.
• Alle er like for loven og har uten diskriminering rett til samme beskyttelse av loven. Alle har krav på beskyttelse mot diskriminering og oppfordring til slik diskriminering.
• Ingen må utsettes for vilkårlig innblanding i privatliv, familie, hjem og korrespondanse, eller for angrep på ære og anseelse.
• Enhver har rett til hvile og fritid.
• Enhver har rett til å danne og gå inn i fagforeninger for å beskytte sine interesser.

Vår forpliktelse implementeres gjennom vår menneskerettighetsdue diligence-prosess, veiledet av FNs Global Compact og Guiding Principles on Business and Human Rights og OECDs retningslinjer for multinasjonale foretak. Vi vurderer våre faktiske og potensielle menneskerettighetspåvirkninger, integrerer og reagerer på funnene, overvåker fremdrift, sporer reaksjoner og kommuniserer hvordan påvirkninger håndteres. Dette er en pågående prosess, og vi vil kontinuerlig forbedre vår tilnærming.

Interessenter kan også be om informasjon om vårt arbeid knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold på epost til: humanrights@norseagroup.com

Redegjørelse for åpenhetsloven